Sign In

Giới Thiệu

Chức năng nhiệm vụ:

 • + Cung cấp dịch vụ bằng tàu biển kịp thời và chất lượng cho các đơn vị của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro để đảm bảo các loại hình sản xuất trên biển.
 • + Bảo đảm khai thác hợp lý và hiệu quả đội tàu biển của Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro và sử dụng có hiệu quả đội tàu thuê.
  • + Bảo đảm thực hiện các công tác lặn và công tác kỹ thuật ngầm dưới nước.​ • Cụ thể là cung cấp các dịch vụ phục vụ các công trình biển như sau:​

  • + Vận chuyển và cung cấp hàng hoá gồm hàng trên boong, hàng rời chứa trong bồn (tank), dầu DO, nước ngọt cho sinh hoạt, nước ngọt kỹ thuật từ cảng dầu khí cho các công trình biển và hàng thải ngược lại; hàng vận chuyển giữa các công trình biển;
  • + Xây dựng, lắp ráp, sửa chữa các công trình biển;
  • + Khảo sát, sửa chữa phần ngầm các công trình biển;
  • + Khảo sát, tháo, lắp đặt các trạm rót dầu không bến;
  • + Khảo sát, tháo, lắp đặt, di chuyển các giàn khoan di động;
  • + Kéo các trạm rót dầu không bến, giàn khoan tự nâng đi sửa chữa và ngược lại;
  • + Rải ống dầu, khí ngầm dưới biển;
  • + Trực cứu hộ, chữa cháy cho các công trình biển, gom dầu tràn trên biển;
  • + Thử vỉa, khảo sát địa chấn;
  • + Phục vụ cập tàu hàng trong cảng;
  • + Cung cấp dịch vụ cho các công ty trong và ngoài nước; trong và ngoài LD Việt-Nga Vietsovpetro.