Tin nổi bật

Tin đoàn thể

Xây dựng, lắp ráp các công trình biển

Cung cấp dịch vụ bằng tàu biển kịp thời và có chất lượng tốt cho các đơn vị của LD Vietsovpetro để đảm bảo các loại hình sản xuất trên biển. Đảm bảo khai thác hợp lý và có hiệu quả đội tàu biển của LD

Rải ống dầu khí ngầm dưới biển

Cung cấp dịch vụ bằng tàu biển kịp thời và có chất lượng tốt cho các đơn vị của LD Vietsovpetro để đảm bảo các loại hình sản xuất trên biển. Đảm bảo khai thác hợp lý và có hiệu quả đội tàu biển của LD

Làm ống và giữ tàu lấy dầu

Cung cấp dịch vụ bằng tàu biển kịp thời và có chất lượng tốt cho các đơn vị của LD Vietsovpetro để đảm bảo các loại hình sản xuất trên biển. Đảm bảo khai thác hợp lý và có hiệu quả đội tàu biển của LD

Vận chuyển và cung cấp hàng hoá gồm hàng trên boong,

Cung cấp dịch vụ bằng tàu biển kịp thời và có chất lượng tốt cho các đơn vị của LD Vietsovpetro để đảm bảo các loại hình sản xuất trên biển. Đảm bảo khai thác hợp lý và có hiệu quả đội tàu biển của LD